Buffalo Area Road Race Winner 2022  

  Matt Prohaska

  4/21/2024      1:33:35 AM

name InSex place race date distance time pace
Matt Prohaska 1 1 Veterans Race 10K 11/5/2022 10K 0:33:59 0:05:28
Buffalo area 2022 road race wins by Matt Prohaska  =     1