Buffalo Area Road Race Winner 2020  

  John Wayda

  7/20/2024      9:03:28 PM

name InSex place race date distance time pace
John Wayda 1 5 Rich Clark's BYOS 6 Hour Run 1/12/2020 6 Hours 1:52:35 0:09:05
Buffalo area 2020 road race wins by John Wayda  =     1