Buffalo Area Road Race Winner 2010  

  Dan Giza

  4/17/2024      4:40:16 AM

name InSex place race date distance time pace
Dan Giza 1 1 Shoes For The Shelter 4/18/2010 5K 0:15:56 0:05:08
Dan Giza 1 1 Checkers Mueller Mile 8/12/2010 1 Mile 0:04:20 0:04:20
Buffalo area 2010 road race wins by Dan Giza  =     2